ALBUM
<

Trong cuộc sống vẫn còn những chuỗi việc ta không ngờ mà tới bất chợt. Không được bỏ cuộc giữa chừng. Phải tự tin với con người bản thân, ngẩng cao đầu lên và mạnh mẽ chiến đấu tiếp.

Trong cuộc sống vẫn còn những chuỗi việc ta không ngờ mà tới bất chợt. Không được bỏ cuộc giữa chừng. Phải tự tin với con người bản thân, ngẩng cao đầu lên và mạnh mẽ chiến đấu tiếp.

Trong cuộc sống vẫn còn những chuỗi việc ta không ngờ mà tới bất chợt. Không được bỏ cuộc giữa chừng. Phải tự tin với con người bản thân, ngẩng cao đầu lên và mạnh mẽ chiến đấu tiếp.

Các album ảnh liên quan