ALBUM
<

Có những mối quan hệ như một chiếc xe không nhiên liệu. Bạn có thể muốn ngồi bao lâu tuỳ thích, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đưa bạn đến bất cứ đâu.

Có những mối quan hệ như một chiếc xe không nhiên liệu. Bạn có thể muốn ngồi bao lâu tuỳ thích, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đưa bạn đến bất cứ đâu.

Có những mối quan hệ như một chiếc xe không nhiên liệu. Bạn có thể muốn ngồi bao lâu tuỳ thích, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đưa bạn đến bất cứ đâu.

Các album ảnh liên quan