ABOUT
<
Bích Thu

Bích Thu

(Kòi)

Thông tin cá nhân

Họ tên : Ngô Bích Thu
Bí danh : Thu Kòi
Ngày sinh : 22/12/88