CLIP
<

Nhung nhớ

Vẫn biết là nhung nhớ
Và em vẫn chờ mong tình đầy..

Các album video liên quan