ABOUT
<
Kim Ngân

Kim Ngân

(Ngân Búng)

Thông tin cá nhân

Họ tên: Trương Kim Ngân
( Ngân Búng )
Ngày sinh :29-05-1993
29/5/1993 cung Song tử
Thích: đi du lịch
Điểm yếu: khi bị xúc động mạnh sẽ nói rất nhanh
Điểm mạnh: khả năng giao tiếp,hùng biện.
Phương châm sống: một sự lựa chọn sai lầm sẽ phá hỏng mọi lựa chọn đúng.