ALBUM
<

chờ một điều dù biết trước là nó không đến giống như là ngồi ở ga tàu nhưng lại chờ một chiếc máy bay vậy. biết là không đúng nhưng vẫn đợi cố tưởng tượng k có máy bay thì nhỡ đâu có trực thăng... về

chờ một điều dù biết trước là nó không đến giống như là ngồi ở ga tàu nhưng lại chờ một chiếc máy bay vậy. biết là không đúng nhưng vẫn đợi cố tưởng tượng k có máy bay thì nhỡ đâu có trực thăng... về

chờ một điều dù biết trước là nó không đến giống như là ngồi ở ga tàu nhưng lại chờ một chiếc máy bay vậy. biết là không đúng nhưng vẫn đợi cố tưởng tượng k có máy bay thì nhỡ đâu có trực thăng...
về cơ bản vẫn cứ là vô ích

Các album ảnh liên quan