CLIP
<

Sân Xuân

Nắng xuân tươi ngoài sân, chợt thấy con tim bừng lên.

Các album video liên quan