ALBUM
<

Yêu thương ban đầu

Yêu thương ban đầu

Những ấm nồng, tươi đẹp mãi trong nhau
Những yêu thương, ngọt lịm thủa ban đầu
Và mãi mãi như nàng xuân tươi thắm..

Các album ảnh liên quan