ALBUM
<

Vấn vương

Vấn vương

Ngày đêm làm thơ tình yêu gửi vào trong gió
Em đã vấn vương, em cứ nhớ thương

Các album ảnh liên quan