ALBUM
<

Nắng vàng phai

Nắng vàng phai

Chiều choàng lên vai vạt nắng vàng phai
Chừng như thần thoại dáng em trang đài

Các album ảnh liên quan